Faturalandırma

Faturalandırma

Faturalandırma Genel Bilgi

Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki Tebliğde yer alan formulasyona göre faturalandırma işlemi yapılmaktadır.

Gaz kullanmaya başlayan abonelerin faturalandırma işlemleri bulundukları mahalleye göre yapılmaktadır. Sayaç okuma esnasında aboneye fatura bırakılmaktadır.

Örnek Fatura Hesaplama
Gaz kullanım basıncı 21 mbar
Son endeks(m3) 2.319
İlk endeks(m3) 2.166
Fark(m3) 153
K Faktörü 1,03083
Düz. Tüketim(m3) 157,72
Isıl değer 9.438,77
Sabit sayı 860,42
KWH Çarpanı 10,97
Tüketim(KWH) 1.730,00
Per. Fiyat(TL/KWH) 0,44637590
Tüketim Bedeli(TL) 772,23
Tüketim KDV%20 154,45
Diğer Bedel(TL) 0
Diğer KDV %20 0
Fatura Toplam Tutarı(TL) 926,68
Toplam Ödenecek Tutar(TL) 927,00

Son Endeks(m³)-İlk Endeks(m³)=Fark(m³)

Fark (m³)x K Faktörü=Düzeltilmiş Tüketim Miktarı (m³)

Ortalama ısıl değer / 860,42 =kWh çarpanı

Düzeltilmiş Tüketim Miktarı x kWh çarpanı = Tüketim (kWh)

Tüketim (kWh) x Per.Fiyat (TL/kWh) =Tüketim Bedeli

Tüketim Bedeli + Tüketim KDV %20=Fatura Toplam Tutarı (TL)

Fatura Toplam Tutarı+Diğer Bedel+Diğer KDV %20=Toplam Ödenecek Tutar (TL)

Metreküp(m3) : 1,01325 bar mutlak basınç ve 15ºC sıcaklıkta bir metre küp hacim kaplayan doğal gaz miktarı

1 Kalori : 4,184 Joule (thermochemical calorie)

1 kWh : 3.600.000 joule kullanımıyla, 9155 kcal/m3 üst ısıl değere esas

1m3   : 10,64 kWh

Fatura Detayları

İlk Okuma Tarihi
Bir önceki fatura döneminde sayaç göstergesinin belirlendiği tarihi belirtir ve yeni oluşacak faturanın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Son Okuma Tarihi
Yeni faturalandırma döneminde, faturalandırma yapılabilmesi için sayacın okunduğu tarihi belirtir.

İlk Endeks
Önceki faturalandırma döneminde sayaçtan okunan gösterge değerini belirtir.

Son Endeks
Yeni faturalandırma döneminde sayaçtan okunan son gösterge değeri belirtir.

Sayaçtan Ölçülen Hacim (m³)
Önceki ve yeni okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz hacmini belirtir. İlk ve son göstergeler arasındaki farkı ifade eder.

Düz. Katsayısı
Farklı basınçlarda kullanılan gerçek doğal gaz miktarını belirlemek üzere düzeltme katsayısı hesaplanarak uygulanır. Katsayı aylık olarak değişmektedir.

Ortalama Üst Isıl Değer (kcal/m³)
1 m³ doğal gazın yanması sonucunda elde edilen enerji miktarını ifade eder ve karışımın durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Faturanızı farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasına göre ödersiniz. Standart değer 9.155 kcal/m³ kabul edilerek, fiili ortalama üst ısıl değerin standart değere oranı, tüketilen gerçek enerji miktarını belirler. Böylece diğer yakıtlardan farklı olarak, doğal gazda kullanılan enerji miktarı oranında ödeme yaparsınız.

Tüketilen Enerji Miktarı (kWh)
Basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanarak sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını enerji cinsinden ifade eder. Tüketim değerine, düzeltme katsayısı ve ortalama üst ısıl değerin uygulanmasıyla elde edilir.

Tüketim Dönemi Periyodik Satış Fiyatı(TL/kWh)
1 kWh enerji eşdeğeri doğal gazın ortalama satış fiyatını ifade eder. Fatura dönemindeki farklı tarifelerin, gün ağırlıklı ortalamasıdır.

Enerji Tüketim Bedeli (TL)
Tüketilen enerji miktarına bağlı olarak, katma değer vergisi hariç fatura bedelini belirtir.

KDV (%)
Tüketim bedeline uygulanan, katma değer vergisi bedelini ifade eder.

İlave/Tenzilat
Bir önceki faturada yapılan ve son faturaya yansıtılan tenzilat/ilave bedelini ifade eder.

Yuvarlama (+/-)
Son faturada yapılan ve bir sonraki faturaya yansıtılacak yuvarlama bedelini ifade eder.

Açma Kapama Bedeli
Doğal gazı, 44’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (h), (ı) ve (k) bentleri hariç diğer hükümlerine göre kesilen müşteriden, ilgili yıl için Kurul tarafından belirlenen bedeli ifade eder.

Gecikme Bedeli
Bir önceki fatura dönemi, son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelere uygulanan ilave bedeli ifade eder.

Usulsüzlük Bedeli
Müşterinin;
a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,
b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,
c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,
d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,
hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılmasını ve müşterinin doğal gazının kesilmesine istinaden faturasına yansıtılan bedeli ifade eder.

Bağlantı/Güvence Bedeli
Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eder. Bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir.
Güvence Bedeli: Doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
KDV (%): Usulsüz kullanım ve gecikme bedellerine uygulanan, katma değer vergisi bedelini ifade eder.