Politikalarımız

Enerji Yönetim Politikamız

Bursagaz olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulamaları Kapsamında;

 • Kurumsal yapımızın devamlılığını sağlayan enerji kaynaklarımızı ve kullanım alanlarımızı değerlendirip önceliklendirerek, etkin bir şekilde yöneteceğimizi;
 • Enerji kullanımına yönelik hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgi ve kaynağın sağlanacağını;
 • Enerji kullanım ve yönetimi için uyulması gereken yasal düzenlemelerin ve diğer şartların takip edileceğini ve dikkate alınacağını;
 • Enerji yönetimine ilişkin amaç ve hedeflerin konularak gözden geçirileceğini, enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek performansın artırılacağını;
 • Satın alma ve hizmet tasarım süreçlerinde enerji verimliliğinin ön planda tutulacağını ve alınan ürünlerde ekonomiklik ve bütçe kriterleri de göz önünde bulundurularak enerji verimliliği yüksek olanların seçileceğini;
 • Enerji yönetim süreci ile ilgili tüm bilginin kurum içine ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımının garanti altına alınacağını ve tüm paydaşların enerji verimliliği ve çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunulacağını;
 • Enerji yönetim sürecinin düzenli olarak gözden geçirilerek güncelleneceğini;

  Taahhüt ederiz
  Güncelleme Tarihi :01.02.2021

Kalite Politikamız

Bursagaz olarak; Vizyon, misyon, temel değerlerimiz ve şirketin amaç ve bağlamı doğrultusunda stratejik amaçlarımızı destekleyen kaliteli, güvenilir ve çözüm odaklı bir hizmet sunmak için:

 • Müşterilerimiz ve Bursa halkı için sürekli ve güvenli doğalgaz arzını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken düzenleyici kurum beklentilerini karşılayacak şekilde yasal ve mevzuatsal gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • Süreçlerimizin etkinliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, kalite hedeflerini belirlemeyi, izlemeyi ve değerlendirmeyi,
 • Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile değişimi yönetmek için gerekli destek ve kaynağı sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerde sağlıklı bir iletişim ve geniş bir izleme olanağı sağlamayı,
 • Tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşarak topluma katma değer sağlamayı,
  Taahhüt ederiz.
 • Güncelleme Tarihi 20.04.2018

İSG-Ç Politikası

 İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç) Politikası'nı görüntülemek için tıklayınız.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimiz bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul etmekte, faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik öneme sahip olan bilginin, yaşam döngüsü boyunca uygun şekilde korunması önem arz etmektedir.

SOCAR Türkiye’de bilgi güvenliği; iş sürekliliğini sağlamak, maddi kayıplar ve güvenlik ihlallerinden doğacak zararları en aza indirmek amacıyla bilginin tehlike ve tehditlere karşı korunması olarak tanımlanır. Bilgi güvenliği ile değeri olan her türlü kurumsal ve kişisel verinin;

•Sadece yetkili personel tarafından bilinmesi ve erişilmesi için gizliliği,
•Bilginin doğru ve tam olması, yapılan değişikliklerin kontrol altında tutulması için bütünlüğü,
•Yetkisi olan kişilerin her ihtiyaç duyduğunda bilgiyi kullanabilmesi için erişilebilirliği temin edilir ve korunması sağlanır.

Şirketimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda bilgi güvenliğinin stratejik bir husus olarak ele alınması, risk ve süreç odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi sağlanır ve aşağıdaki kazanımların elde edilmesi amaçlanır;
•İş sürekliliğinin sağlanması
•Olası risklerin sınırlandırılması ve yönetilmesi
•Yasal yükümlülüklerin, uyum gereksinimlerinin ve diğer gerekliliklerin karşılanması
•İç ve dış müşterilere sunulan hizmetlerde veri güvenliğinin sağlanması
•Üretim tesislerimizin siber tehditlere karşı korunması
•Rekabet avantajı elde edilmesi
•Kurum prestijinin korunması
•Bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması

Şirketimizde bilgi güvenliği; uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar doğrultusunda risk yönetimi yaklaşımıyla planlanır, uygulanır, izlenir ve gözden geçirilerek geliştirilir. Bilgi güvenliği riskleri analiz edilir, risk azaltıcı faaliyetler yürütülür, bağımsız denetçilerle periyodik denetimlerle gözden geçirmeler gerçekleştirilir.

SOCAR Türkiye Üst Yönetimi; elektronik veya fiziksel ortamda saklanan, işlenen veya iletilen bilginin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini alacağını, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ve desteği sağlayacağını, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt eder.

Şirketimiz; ülkemizdeki yasal mevzuatlar ve özellikle EPDK ile KVKK düzenlemeleri gereğince bilginin ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bilgi güvenliğinin sağlanması için başta veri ve süreç sahipleri olmak üzere tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle şirket bilgi sistemlerini kullanan, yöneten ve bilgi varlıklarına erişen herkes aşağıdaki sorumluluklara uymak zorundadır.

•Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini korumak
•Bilgi güvenliği politika, standart, prosedür ve talimatlarını bilmek ve uygulamak
•BT kaynaklarını yasalara, politikalara ve iş amaçlarına uygun kullanmak
•Temiz masa ve ekran politikasını benimsemek ve uygulamak
•Kişisel bilgilerin gizliliğini ve mahremiyetini sağlamak
•Bilgiyi sadece yetkili kişiler ile paylaşmak
•Tahmin edilmesi zor parolalar kullanmak ve gizliliğini sağlamak
•Bilginin uygun şekilde yedeklenmesini ve iş sürekliliğini sağlamak
•Sahibi olunan veriler için bilgi sınıflandırması yapmak ve gerekli önlemleri almak

•Bilgi güvenliği ihlal olaylarını ve potansiyel zafiyetleri raporlamak

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Şirket üst yönetimi olarak;

 • Bursagaz’a iletilen her türlü şikayetin etkili ve verimli bir şekilde ele alınarak değerlendirileceğini,
 • Şikayetlerin tamamının çözüme kavuşturulması için gerekli tüm performansın harcanacağını ve bu performansın sağlanması için ilgili personele gerekli tüm eğitimlerin verileceğini ve bunların kayıt altına alınacağını
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve şikayetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata uyulacağını,
 • Şikayetlerin Kurumsal Karne, Departman Karneleri ve Süreç Performans Kriterlerinde belirlenen hedefler içerisinde gerçekleştirileceğini,
 • Performansın ve algılamanın raporlanarak iyileştirme planlarına aktarılıp, sürekli iyileştirme sistemi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirileceğini

Taahhüt ederiz. 

Güncelleme Tarihi 21.05.2015

İş Sürekliliği Politikası

İş Sürekliliği Politikası

SOCAR Türkiye, herhangi bir kesinti anında, kritik süreç ve varlıklarını, önceden belirlenmiş sürelerde yeniden çalışır hale getirmek için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini yürütür. “Sürdürülebilir büyüme” hedefine ulaşabilmek için, ürün ve hizmetlerin devamlılığını tehlikeye atan olayların etkilerini değerlendirmeyi ve riskleri etkin bir şekilde belirlemeyi, ölçmeyi ve yönetmeyi hedefler. Risk Yönetimi Politikası’nda beyan edilen risk iştahı ve kurum stratejileri ile uyumlu, ilk müdahale ve kurtarma stratejileri kurumun itibarından, sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verdiği öncelik ve değerlerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin;

• Çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve halkın can güvenliği ve sağlığının korunması başta olmak üzere Socar Türkiye’nin tüm müşterilerine güvenli ve sürekli ürün ve hizmet sağlama amacını gerçekleştirmek için iş sürekliliğini şirketin temel uygulaması olarak kabul etmeyi,

• Şirketin ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici organizasyonlar tarafından belirtilen gereksinimlerinin karşılanması için gerekli iş sürekliliği yönetim sisteminin planlanmasına, kurulmasına, gerçekleştirilmesine, işletilmesine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, sürdürülmesine ve etkinliğinin sürekli olarak geliştirilmesine gerekli yönetim desteğini vermeyi,

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin ve şirket stratejilerini destekleyecek nitelikle iş sürekliliği hedeflerini belirlemeyi, izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

• İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda etkin bir karar alma süreci yürüterek doğru iç ve dış iletişim akışını sağlamayı,

• Önemli bir iş kesintisi anında, önceden belirlenmiş kritik faaliyetlerin verimli ve etkili bir şekilde sürekliliğini sağlamayı,

• Bir kesinti sonrasında işlerin yeniden başlaması için plan ve prosedürleri oluşturarak normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmeyi,

• Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmeyi,

• Kesintiye neden olabilecek riskleri yönetmek için gerekli aksiyonları almayı,

• İş kesintilerinin kuruma olan finansal, yasal, itibari ve operasyonel etkilerini azaltmayı,

• İş sürekliliği yönetim sisteminin şirket içerisinde uygulama ve farkındalık adına yayılımın sağlanacağını,

Sistem içerisinde gerçekleştirilecek her plan ve aktivitelerin oluşumunda tüm paydaşların çıkarlarının göz önünde bulundurulacağını, onlara gelebilecek zararın en aza indireceğini ve elde edilen geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileştirileceğini taahhüt eder.


Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.