Sanayi Aboneliği

Sanayi Aboneliği

1   Nasıl sanayi abonesi olurum?
        
1.1. İlk müracaat

Müşteri, Üretim (Buhar, Proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğalgaz kullanım talebini doğalgaz Başvuru Dilekçesi ve ekinde mevcut doğalgaz kullanacağı cihaz kapasiteleriyle BURSAGAZ’ a müracaat eder. BURSAGAZ, müşterinin enerji ihtiyacının doğalgaz dağıtım hattından gaz alımına uygunluğunu inceler.

1.2. Abonelik için gerekli evraklar

İmza Sirküleri
Yetkili kişi için yetki belgeleri (İmza sirkülerinde imzası olmayanlar için)
Tapu fotokopisi

1.3. Gaz kullanım sözleşmesi için gerekli evraklar

Vergi Levhası
Kimlik fotokopisi(imza yetkili şahsın)
Kira Kontratı(Kiracı ise)
İmza Sirküleri
Ticari Sicil Gazete Sureti
Oda Sicil Kayıt Sureti

1.4. Teknik dönüşüm

Eğer inceleme olumlu ise müşteriye abone bağlantı bedeli bildirilir, müşteri kabul ederse bağlantı anlaşması yapılır. Anlaşma sonrası müşteriye doğalgaz kullanabileceklerini dolayısıyla doğalgaz dış ve iç tesisatını yaptırmak için yetkili bir firmaya başvuruda bulunmaları gerektiğine dair yazı ile bilgi verilir. İnceleme olumsuz ise olumsuzluk gerekçesini içerir bir yazı ile müşteriye bilgi verilir.
İmzalanan bağlantı anlaşması gereği hattın imalatı BURSAGAZ tarafından yapılabileceği gibi; Müşteri, Müşavir ve Müteahhit ile anlaşarak dış tesisatını kendisi de yaptırabilir. Eş zamanlı olarak müşteri, Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu, iç tesisat, montaj ve dönüşümünü de sertifikalı firmalara yaptırır. Yapılan dönüşüm ve montajın, proje onay ve kontrolleri BURSAGAZ tarafından yapılır.

1.5. Sözleşmeler 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler (Müşteri) ile BURSAGAZ arasında yapılan gaz satışı ile ilgili koşulları düzenleyen anlaşmalardır.EPDK’ nın belirlediği limitin üstünde yıllık gaz çekişi olan Müşteriler Serbest Tüketici konumundadırlar.Bu yıllık limitin altında gaz çekişi olan müşteriler ise Serbest Olmayan Tüketici (Abone) konumundadırlar.
    
Serbest müşteri olma sınırı EPDK'nın 28.12.2010 tarih ve 2966 no'lu kurul kararı ile 2011 yılı boyunca 700.000 m3/yıl' dır. Bu miktar 9860 kCal/h alt ısıl değere sahip 6 No Fuel Oil için 758.737 kg/yıl; 9700 kCal/h ısıl değere sahip  4 No Fuel Oil (Kalorifer Yakıtı) için 771.829 kg/yıl;  10.900 kCal/kg alt ısıl değere sahip LPG için 623.845 kg/yıl; 6000 kCal/kg alt ısıl değere sahip ithal kömür için 1.650.000 kg/yıl yakıta eşdeğerdir. Özellikle sıvı yakıtlı kazanlarda doğalgaza geçişte kazan veriminde olacak artış nedeniyle teorik olarak hesap edilenden bir miktar daha az yakıt sarfiyatı olacağı göz önüne alınmalıdır.

1.5.1. Sözleşme İmzalanması 

Müşteri tarafından Doğalgaz Satış Sözleşmesi İçin Gerekli Bilgiler Formu doldurularak BURSAGAZ’ a teslim edilir. BURSAGAZ bu formdaki bilgiler ışığında Doğalgaz Satış Sözleşmesi’ni (Sözleşme) hazırlar. Sözleşme gereği Müşteri tarafından karşılanacak olan Damga Vergisi ve Güvence Bedeli miktarları BURSAGAZ tarafından hesaplanarak paraflı sözleşme ekine eklenip Müşteriye gönderilir. Sözleşmenin her sayfası firma yetkilileri tarafından ( Müşteri ) imzalanır.Müşteri, imzalı sözleşme ile birlikte sözleşmeye imza atan firma yetkililerinin son altı aya ait noter onaylı imza sirküleri, BURSAGAZ tarafından sözleşmedeki Azami Aylık çekişe göre hesaplanmış Güvence Bedeli peşin ödendi dekontu (teminat mektubu da olabilir) ve sözleşme Azami Yıllık çekişe göre hesaplanmış Damga Vergisi’ne ait beyanname (fotokopisi) ile beraber sözleşme ekine eklenerek BURSAGAZ’ a teslim eder.BURSAGAZ yetkilileri tarafından da imzalanan sözleşmenin bir kopyası (Aslının fotokopisidir kaşesi vurulmuş) Müşteriye gönderilir.

2   Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması durumunda tüketim miktarı nasıl hesaplanır?

Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı tespit edilirse, doğal gaz tüketim miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir: 

Çeyrek dönemlerine (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık olarak üç aylık dönemlerden oluşan süredir.) rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması esas alınarak sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. 

Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır. Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapmasından dolayı oluşan ölçüm farkları, ilgili dönem perakende satış fiyatları esas alınarak hesaplanır ve dağıtım şirketi tarafından Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 51 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu madde hükümleri otomatik hacim düzeltici arızası için de uygulanır. Otomatik hacim düzelticisinin, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle arızalanması halinde, dağıtım şirketi tarafından yapılacak geriye dönük doğal gaz tüketim hesabında; sayaçtan okunan hacim değerlerinin ilgili mevzuata göre belirlenen K faktörü ile düzeltilmesi esas alınır

Müşteri’nin gaz çekişinin, faturalamaya esas ölçümlemenin yapıldığı sayaç/sayaçların minimum ölçüm sınırının (Q min) altında kaldığının BURSAGAZ tarafından tespit edilmesi halinde; söz konusu saat/saatler için faturalandırmaya esas saatlik tüketim miktarı (m³) cinsinden, “sayaç/sayaçların minimum ölçüm (Qmin) kapasite değeri olan miktar (m³/saat)” ile Q min altında çekiş yapılan sürenin çarpılmasıyla bulunan değer müşteriye fatura edilir.

CNG nedir, ne amaçla kullanılır?

Doğal gazın enerji yoğunluğu düşüktür. Enerji yoğunluğunun yükseltilmesi amacıyla doğalgaz sıkıştırılır veya sıvılaştırılır. Doğal gaz taşıtlarda 200 bar’ da kullanılmaktadır. Bu nedenle sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak anılmaktadır.

Doğal gazın ısıl değeri 47 MJ/kg veya 40MJ/m3’e eşit olup, 1 kg doğal gaz 1,33 litre benzine veya 1,22 litre motorine eşittir. Diğer bir karşılaştırma ile 1 m3 doğal gaz 1,1 litre benzine veya 1,0 litre motorine eşit olmaktadır.

 

Araç motorlarında kullanılan yakıtların karşılaştırması yapılırken motorun verimliliği de dikkate alınmalıdır. Doğal gazın enerji verimliliği genel olarak benzinden daha iyi, motorinle ise aynıdır.

 

İstanbul’da kullanılan doğalgazın Botaş tarafından garanti edilen özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Garanti edilen minimum metan oranı Tablo 2’ye göre %82 iken bu oran pratikte %94 ile %98 arasında değişmektedir.

Kimyasal Kompozisyon (Mol Yüzdesi Olarak)

Metan C1 Min. %82

Etan C2 Max. %12

Propan C3 Max. %4

Bütan C4 Max. %2,5

Pentan ve Diğer Ağır Hidrokarbonlar C5+ Max. %1

Karbondioksit CO2 Max. %3

Oksijen O2 Max. %0,5

Azot N2 Max. %5,5

 

Kükürt

Hidrojen Kükürt H2S Max. 5,10 mg/m3

Merkaptan Kükürt Max. 15,30 mg/m3

Toplam Kükürt Max. 110,00 mg/m3

 

Doğalgaz Özellikleri
Gaz yoğunluğu kg/m3 (STP, 293K, 100kpa) 0,71
Isıl değer MJ/m3 (Kcal/m3) 35,86 (8580)
Isıl değeri KJ/kg (kcal/kg) 49,085 (11,780)
Karbon oranı % 73,98
Hidrojen oranı % 24,57
Yanma hızı m/s 0,43
Gazın ısıl iletkenliği mWcm-1K-1 (STB) 0,33
Havada difüzyon katsayısı cm2/s 0,16
Havada alevlenme oranı hacim % 5,3 - 15
Havada infilak oranı hacim % 6,3 – 13,5
O2 limitleme indeksi hac. % 12,1
Havadaki stoichiometrik bileşim hac. % 9,48
Havada min. Ateşleme enerjisi mJ 0,29
Kendi kendine ateşleme sıc. K 813

 

Özellikler
Havadaki alev sıcaklığı K 2148
Alev salınımı % 25 - 33
Havadaki maks. Yanma hızı m/s (STP) 0,45
Havadaki patlama hızı km/s (STP) 1,4 – 1,64
Patlama enerjisid kütle esaslı gTNT/g 11
Patlama aralığı % 5 - 15
Patlama enerjisid hacim esaslı gTNT/m3 (STP) 7,03
Baca gazındaki buhar oranı % 16,9
Baca gazı su çiğ. nok. ºC 56
Ocak yükü KJ/m3h 1,6 – 4x106
Ocak sıcaklığı ºC 1500
Teorik özgül hava miktarı Nm3/kg 9,3
Gerçek özgül hava miktarı Nm3/kg 10,3
Teorik özgül duman miktarı Nm3/kg 10,7
Gerçek özgül duman miktarı Nm3/kg 11,6
Hava fazlalığı 1,05 – 1,1
Alev ışınım katsayısı 0,3 – 0,5

CNG' yi tercih etme sebepleri nelerdir?

Doğalgazlı araçların desteklenmesinin en önemli nedeni çevresel avantajlardır. Lokal seviyelerde emisyonlarda (Hidrokarbon, CO ve NOx) kükürt ve partiküllerde çok büyük bir düşüş sağlamaktadır. Ayrıca sera etkisi gazlarında da % 20 oranında bir azalmaya sebep olmaktadır. Yeni nesil doğal gazlı araçların benzinli ve dizel yakıtlı araçlara göre emisyon değerleri şu şekildedir:

*NOx’ de % 77 – 80 azalma,

*CO’ de % 76 azalma,

*Benzende % 97’ nin üzerinde bir azalma,

*Ozona zararlı hidrokarbonlarda yaklaşık % 90 azalma,

*Partiküllerde % 99 ve üzerinde bir azalma.

* Doğal gaz çevreyi etkileyici toksik ve korozif ürünler üretmediğinden diğer fosil yakıtlara göre en temiz yakıttır.

 

CNG kullanmanın ekonomik yararları nelerdir?

• Doğal gaz temiz yanan bir yakıt olduğundan araç bakımlarını azaltır.

• Yüksek kompresyonlu otobüs motorlarında kullanılan doğal gaz çok iyi bir sürüş performansı sağlamaktadır.

• Doğal gaz diğer sıvı yakıtlara benzemediği için dışarı çekilerek çalınma riski yoktur. Bu durum, özellikle büyük filolarda görülen yakıt çalma işini engellemektedir.

• Araçlar, büyük kompresörlere sahip hızlı dolum istasyonlarında 3 – 4 dakikada doldurulabilmektedir.

Ayrıca;

• Bir doğalgazlı motorun sera etkisi yapıcı gaz ve toksik madde salma oranı benzinli bir motora göre oldukça düşüktür.

• Doğalgazlı araçların bir özelliği olmak üzere yakıt alırken veya kullanırken buharlaşma emisyonu oldukça düşük veya sıfırdır denilebilir. Bu durum toplam hidrokarbon emisyonunun en az % 50 sinin değerlendirilmesi demektir.

• Doğalgazlı araçların bir özelliği olmak üzere CO2 emisyon oranı % 20’nin üzerinde azalmaktadır.

• Doğalgaz boru hatları ile taşındığından, karayolu ile taşınan akaryakıt ve LPG göre otoyollarda tehlike unsuru, ekstra masraf ve kirlilik oluşturmamaktadır.

• Amerika’ da bir çok şehirde yapılan araştırmalara göre solunum yolu hastalık riskini artıran bir takım çok ince partiküllerin oluşumundan dizel egzoz gazları sorumlu tutulmuştur. Oysa ki doğal gazlı araç egzozunda bahse konu olan partiküllerden sadece çok az miktarda bulunabilmiştir.

• Doğalgazlı araçların bir ülkede veya ülkenin doğalgaz kullanan herhangi bir bölgede kullanımının yaygınlaşmasının yeni istihdam alanları oluşturacağı açıktır. Bir örnek olarak Arjantin’de doğalgazlı araç kullanımın yaygınlaşması ile yaklaşık 10.000 kişilik yeni iş alanları açmıştır.

CNG nasıl bir güvenlik sağlar?

 Doğal gazlı araçlarda güvenlik unsuru olarak başlıca iki önemli yapıdan söz edilebilir.

• Doğalgaz yakıt sistemlerinin özel dizayn edilmiş olması

• Doğalgazın fiziksel ve kimyasal özellikleri

 

Taşıtlar doğalgazı yakıt olarak kullandıklarında benzin gibi geleneksel yakıtları kullanan araçlar kadar güvenlidirler. ABD gibi ülkelerde bir çok okul idaresinin güvenlik nedeniyle doğalgazlı motorlara sahip okul otobüslerini seçtikleri bir gerçektir. Çünkü, kaza halinde sıvı yakıtlardan farklı olarak doğal gaz açığa çıktığında atmosfere karışarak kaybolur. Oysa ki, sıvı yakıtların zemine yayılarak yangın çıkarma ihtimali oldukça yüksektir. ABD’ de her 100 milyon mil başına düşen ölümlü kaza oranı 2,2 iken, doğal gazlı araçlarda ölümlü kazaya rastlanmamıştır.

 

Doğalgazlı araçların yakıt depoları, benzinli araçların yakıt depolarına göre fiziksel zararlara daha mukavim ve tank yapımında kullanılan kompozit maddeler nedeniyle kimyasal etkilere karşı da korunaklı yapıdadırlar.

 

Doğalgazın yakıt dolum ve kullanım aşamalarında buharlaşma oranının çok düşük ve sıfıra yakın olması gazın sızma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Hatta tankın delinme durumunda bile, doğalgaz,havadan hafif bir gaz olması nedeniyle herhangi bir zarara neden olmadan direkt atmosfere karışacaktır.

 

Tutuşma sıcaklığı 3500C olan benzine göre, tutuşma sıcaklığı 6500C doğalgaz yüksek tutuşma sıcaklığı nedeniyle güvenlik açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca hava ile % 5 – 15 arası hacimsel bir karışım oluşturulmadan doğal gazın patlaması mümkün değildir. Yüksek tutuşma sıcaklığı ve düşük yanma aralığı nedeniyle doğal gaz diğer sıvı yakıtlarla karşılaştırıldığında kaza anında güvenlik açısından en güvenilir yakıttır.

Doğalgazlı Soğutma nedir?

Soğutma işleminin, yaygın olarak elektrikli sistemler ile yapıldığı bilinmektedir. Ancak, ticari soğutma işinde elektrik ve doğal gaz arasındaki rekabetin artışı ile birlikte, yeni doğal gaz yanmalı soğutma sistemleri, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde önemli teknik gelişmeler kaydetmiştir. Günümüzde doğal gazlı soğutma, elektrikli soğutma teknolojilerine karşı daha az maliyetli ve çevre uyumludur.

Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Temel Prensipleri nelerdir?

Bilindiği gibi, suyun kaynama noktası basınç ile doğrudan orantılıdır. Atmosferik basınçta (760 mmHg), su 100oC (212oF)'de kaynar. Daha düşük basınçta ise su daha düşük sıcaklıkta kaynar. 6 mmHg mutlak basınçta suyun kaynama noktası 3,7oC (38,7oF)'dir.

 

Li-Br (Lityum Bromür), sofra tuzu (NaCl) ile kimyasal olarak benzerdir. Li-Br su içinde çözünebilir. Li-Br/Su solüsyonu, kendi kimyasal eğilimi sebebiyle, suyu absorbe etme özelliğine sahiptir. Li-Br solüsyonunun konsantrasyonu arttıkça ve sıcaklığı düştükçe suya karşı olan absorpsiyon eğilimi de artar. Buna ilave olarak, Li-Br'in ve suyun buhar basınçları arasında büyük bir fark vardır. Bu da demektir ki; eğer Li-Br/Su solüsyonun sıcaklığı arttırılırsa, su buharlaşır ama Li-Br solüsyonda kalacağından solüsyon daha konsantre hale gelecektir.

 

Absorbsiyonlu sistemler soğutma etkisi yaratmak için ısı enerjisi kullanır. Bu sistemlerde soğutucu (Örnek: Su), evaporasyon sırasında düşük sıcaklıkta ve basınçta ısıyı absorbe eder ve kondensasyon sırasında da yüksek sıcaklıkta ve basınçta ısı açığa çıkartır. Absorbsiyonlu sistemler tek etkili ve çift etkili olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek etkili absorbsiyonlu sistemler yalnız soğutma amaçlı kullanılırken, çift etkili absorbsiyonlu sistemler ısı pompası şeklinde çalışarak hem soğutma hem de ısıtma amaçlı kullanılırlar.

Absorbsiyonlu Soğutma Çalışma Prensibi nasıldır?

Absorbsiyonlu soğutma sistemlerini oluşturan parçalara ait bilgiler ve sistemin şematik gösterimi aşağıda verilmiştir.

 Solüsyon Pompası

Emiş tankının dibinde düşük konsantrasyonlu Li-Br solüsyonu bulunur. Buradan, hermetik bir solüsyon pompası, solüsyonu borulu bir ısı değiştirgecine ön-ısıtma amaçlı olarak gönderir.

Zayıf Li-Br solüsyonu bu ısı değiştirgecinde üst tanktan gelen konsantre solüsyon tarafından ısıtılır.

 

 Jeneratör

Zayıf Li-Br solüsyonu ısı değiştirgecini terk ettikten sonra üst tanka hareket eder, Zayıf Li-Br solüsyonu, hem buhar hem de sıcak su taşıyan boru demetini çevreler.

Boru demetindeki buhar ve sıcak su, zayıf Li-Br solüsyon havuzuna ısı transferi yapar ve zayıf solüsyon kaynamaya başlar.

 

Bu sırada kaynama sonrası meydana gelen buharlaşma sonucu, zayıf Li-Br solüsyonu tankın üst kısmındaki kondensere soğutucu buhar gönderir ve tankın dibinde konsantre Li-Br solüsyonu kalır

 

Konsantre Li-Br solüsyonu, ısı değiştirgecine giderek jeneratöre pompalanan zayıf Li-Br solüsyonuna ön ısıtma yapar.

 

 Kondenser

Soğutucu buhar, nem tutuculardan geçerek kondenser boru demetine gider.

Soğutucu buhar, borular üzerinde yoğuşur

Isı, tüplerin içinde hareket eden soğutma suyuna transfer olur

Soğutucu buhar, yoğunlaştıkça kondenserin dibindeki kapta toplanır. Soğutma suyu ısınmış olarak kondenseri terk ederken, soğutucu buhar soğuyup yoğuşur.

 

 Evaporatör

Soğutucu sıvı, üst tanktaki kondenserden alt tanktaki evaporatöre gider ve evaparatör boru demeti üzerine püskürtülür.

Alt tanktaki büyük vakuma bağlı olarak (0,8 kPa = 6 mmHg), soğutucu sıvı 3,9oC (39oF)'de kaynar ve soğutucu etki yaratır.

Vakum, tam alttaki absorberde higroskobik olarak üretilir.

Bu proses sırasında soğuk su (chilled water) elde edilir.

 

 Absorber

Soğutucu buhar (Büyük vakum altında kaynayıp buhara dönüşen soğutucu sıvı) evaporatörden absorbere hareket ettikçe jeneratördeki konsantre Li-Br solüsyonu, absorber boru demetinin üstüne püskürtülür.

 

Konsantre Li-Br solüsyonu, evaporatörde büyük bir vakum yaratarak soğutucu buharı solüsyona doğru çeker.

Soğutucu buharın Li-Br solüsyonu içine absorbe edilmesi ile ayrıca, soğutma suyu tarafından alınan ısı da üretilir.

Artık zayıf Li-Br solüsyonu, solüsyon pompasına akmak üzere alt tankın dibinde birikir ve bu döngüye devam edilir.

Doğalgazlı Soğutmanın avantajları nelerdir?

1.Direkt ateşlemeli brülörlü modellerin, kışın ısıtma kazanı yazın da soğutma grubu olarak kullanılabilmesi dolayısı ile ısıtma-soğutma ihtiyacına ortak olarak cevap verebilmesi.
2.Elektrikli soğutmada kullanılan soğutucu akışkan CFC' in (Kloroflorokarbon) aksine doğal gazda kullanılan LiBr ve amonyak soğutucu akışkanlarının çevre dostu olması.
3 İşletme maliyetlerinin düşük olması.
4. Elektrik tesislerinde ve kablolamalarda klima santralleri için gelen ilave maliyetlerin azaltılması.
5. Gaz firmalarının teşvik edici fiyat indirimleri.
6. Teçhizatın daha uzun ömürlü olması.
7. Kullanım esnekliği (hem ısıtma hem soğutmada).
8. Kullanım kolaylığı.
9. Doğal gazın kesintisiz temini.
10. Oluşabilecek acil durumlara kısa zamanda müdahale (15 dakika).
11. Özellikle aşırı sıcak günlerde elektrik kullanımını düşürerek, enerji kullanımını dengelemesi.
12. Bina dışına konulduğunda dış etkenlere karşı dayanıklı olması.
13. Teçhizat için boş alan ihtiyacının düşük olması.
14. Çalıştırma sisteminin kolay olması.
15. Kullanım alanlarının geniş olması (kurumlar, okullar, hastaneler, üniversiteler, belediye binaları vs.).
16. Hareket eden parçası olmayan basit bir sistem olması.
17. Yüksek güvenilirlik.
18. Bakım maliyeti düşüklüğü.
19. Uzun ömürlü olması (en az 20 seneden başlayan).
20. Doğal gazın yaz-kış tüketimleri arasındaki farklılıkları dengelemesi.
21. Farklı ısı kaynakları ile kullanılabilmesi
22. Kojenerasyon ünitelerinde açığa çıkan atık ısı, absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı girdisi olarak kullanılarak sistemlerin birbirlerine entegre edilmesi sağlanabilir. (aynı sistemden elektrik, ısıtma, soğutma, sıcak su üretme imkanı).
23. Verimi arttırıcı yönde çalışmalarla birlikte yeni yüksek performanslı cihazların üretilebilmesi.
24. Düşük sıcaklıklar için amonyaklı absorbsiyonlu çillerlerin geliştirilmesi.
25. Düşük emisyon için çalışmaların olması.
26. Değişken yük ve şartları karşılayabilme kabiliyeti.
27. Doğal gazla bağlantılı soğutma sistemi üreten firmaların gün geçtikçe artması.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.