KVKK Aydınlatma Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI 

Değerli Veri Sahibi,

Bu beyanın amacı kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu Bağlarbaşı Mahallesi 1 Bakım Sokak No: 2 Osmangazi, Bursa adresinde yerleşik olan 52422 Ticaret Sicil Numaralı Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’dir (“Şirket”).

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERİZ? 

Kişisel veri işleme amaçlarımız aşağıdakilerdir:

Doğalgaz işletme, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek, 

Hizmet sunumu, satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek, şebeke hasarlarını giderimek, yeni tesisat hatlarının döşenmesi için keşif yapmak, doğalgaz tesisatı döşemesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçleri yönetmek, 

Teminat mektubu almak, gerektiğinde teminatı bozdurmak ve iadesini sağlamak için gerekli işlemleri yürütmek,

Sözleşmelerin feshi süreçlerini yürütmek ve varsa güvence bedeli ya da diğer hakların iadesini sağlamak, 

Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iletişim kurmak, 

Şirketin bilinirliğini ve tanıtımını sağlamak, sosyal sorumluluk projeleri ile Şirketin pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek amacıyla etkinlikler düzenlemek ve bu kapsamda basın bülteni, dergi, sosyal medya, gazete, internet sitesi, basın toplantıları ve benzeri aktiviteleri gerçekleştirmek, 

Kimlik teyidi yapmak, 

Potansiyel müşterilere tanıtım, pazarlama, bilgilendirme yapmak ve satış faaliyetlerini yürütmek,

Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerini yönetmek, gelen sorulara cevap vermek, yapılan ihbarları yönetmek, 

Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapmak, 

Teknoloji ve altyapı hizmetleri dahil, iç veya dış kaynaklardan hizmet alımı yapmak, tedarikçi kartı süreçlerini yürütmek,

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerce talep edilen bilgileri paylaşmak, gerekli raporlamaları ve bilgilendirmeleri yapmak, 

Kamulaştırma süreçlerini yürütmek, 

Üçüncü firmalarla doğalgaz tedariğinin sağlanması amacıyla sözleşmeler yapmak ve proje süreçlerini yürütmek, 

Veri güvenliğini temin etmek, 

Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, 

Şirketin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve bunları uygulamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, doğalgaz tedariği hizmetinin yürütülmesi ve geliştirilebilmesi için ürün ve hizmetlerin analizini yapmak, pazarlama aktiviteleri yürütmek, finansal rapor almak ve analiz yapmak ile kanuni takip yapmak,

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bunlara bağlı ikincil mevzuat hükümleri ile vergi mevzuatından doğan yükümlülükler başta olmak, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuat gerekleri ile kamu kurum ve kuruluş taleplerine bağlı gereklilikleri yerine getirmektir (“Amaçlar”). 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İŞLER VE NASIL SAKLARIZ? 

Yukarıda sayılan Amaçları gerçekleştirmek için işlediğimiz kişisel veriler genel olarak: 

Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi ve kimlikte yer alan diğer veriler, 

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, sair iletişim verileriniz, 

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, 

Vergi numaranız, imza veriniz, tapu kaydı veya kira sözleşmesinde yazılı verileriniz,

Çağrı merkezi standartları gereği sesli görüşme kayıtlarınız, 

Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerimiz çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz, 

Genel müdürlüğümüzü ve diğer iş yerlerimizin ziyaret edilmesi halinde kamera görüntü kayıtlarınız, araç plakası gibi taşıt verileriniz, 

İş ortağımız olmanız halinde sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı ve bunun gibi mesleki veriler ile banka hesap numarası, IBAN, imza sirküleri, fatura bilgileri gibi verileriniz, 

IP adresi gibi dijital iz verileriniz, 

Şirketimizin Genel Müdürlük, Abonelik Noktaları, Diğer Hizmet Birimlerine hizmet almak, talep/şikâyet/ziyarette bulunmak niyetiyle geldiğinizde, Şirketimizin Telefon, İnternet, Mobil uygulamaları, Çağrı Merkezi, Çevrimiçi- Online Hizmetleri, Çözüm Noktası iletişim kanallarını kullanmak niyetiyle veya internet sitemizi kullandığınızda, Şirketimizin düzenlediği etkinliklere katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde paylaşacağınız kişisel verilerinizdir (“Kişisel Veriler”). 

Amaçları gerçekleştirmek için başkaca veriye ihtiyaç duymamız halinde Kişisel Veri kapsamına bu veriler de dahil edilebilir. 

Kişisel Verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirketin Genel Müdürlük, Abonelik Noktaları, Diğer Hizmet Birimlerine hizmet almak, talep/şikâyet/ziyarette bulunmak niyetiyle geldiğinizde, Bursagaz’ın Telefon, İnternet, Mobil uygulamaları, Çağrı Merkezi, Çevrimiçi-Online Hizmetleri, Çözüm Noktası iletişim kanallarını kullanmak niyetiyle veya internet sitemizi kullandığınızda, Şirketin düzenlediği etkinliklere katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde, yüz yüze, yazılı, sözlü, görsel, mobil, telefon, internet, elektronik vasıtalarla toplar, işler ve Şirket’e ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine naklederek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda Amaçlar doğrultusunda makul süre boyunca saklarız. 

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIR, YA DA BUNLARI BAŞKALARINA AKTARIR MIYIZ? 

Kişisel Verilerin sadece ilgili/gerekli olanlarını Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve Amaçlarla bağlantılı olarak, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere:

Valilikler, belediyeler, tapu kadastro müdürlükleri,

Emniyet müdürlükleri, jandarma, diğer kolluk kuvvetleri ile itfaiye,

Mahkemeler dahil tüm adli makamlar, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Bursagaz Mali İşler Müdürlüğü ve ilgili tüm diğer kamu kurum ve kuruluşları,

Hizmetlerinden faydalandığımız özel harita büroları, yetkili altyapı şirketleri, anket şirketleri, çağrı merkezi, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, teknoloji şirketleri, tahsilat şirketleri, avukatlar, denetçiler, mali müşavirler/müfettişler, danışmanlar, tercüme büroları, müşterilerin randevu alabilmesi için yetkilendirilmiş şirketlerle, reklam ajansları da dahil tüm tedarikçi ve sair iş ortakları, 

Basın kuruluşları, bankalar, sigorta şirketleri, SOCAR Türkiye üyeleri ile bunların ilgili iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları, doğalgaz tedariği hizmeti başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen Amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından gerekli olan tüm diğer üçüncü kişilere paylaşım ve/veya aktarım yapılabilmektedir.   

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜREÇLERİMİZİN HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel Verileri, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un öngördüğü ilkelere tam bir uyumluluk içerisinde,  veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işleriz. 

Hukuki sebeplerimiz:

Günlük operasyonlarımızı gerek akdi hüküm ve şartlar tahtında, gerekse diğer kanun ve sair mevzuat kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklere uygun olarak yürütmek,

Şirketimizin meşru menfaatleri,

Diğer kanunlarda öngörülmesi, 

Herhangi bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifası ve 

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER NELERDİR?

Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için gerekli tüm fiziki, hukuki ve teknik tedbirleri alıyor, makul ölçülerle gerekli denetim çalışmalarını yapıyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kanun uyarınca Kişisel Verilerinizin:

işlenip işlenmediğini öğrenme, 

işlenmiş olanlarının nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, 

işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı/paylaşıldığı kişiler hakkında bilgi edinme, 

eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 

Kanun’un öngördüğü şartlar oluştuğu taktirde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesi halinde bu durumun önceden paylaşılan/aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.bursagaz.com/Page/Form/CozumNoktasi.aspx linkindeki formu doldurarak; 

Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No: 2 Osmangazi/BURSA adresine (Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da 

ilgili formu iletisim@bursagaz.com elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler dikkate alınmayabilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

 

 

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.